CERERE OFERTA

  Analiza de risc la securitatea fizica

  Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

  Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

  H.G. 301/2012 (actualizata conform HG 1002/2015) prevede ca adoptarea masurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.

  Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

  a) raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

  b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

  c) documentele-suport.

  Raportul de evaluare

   Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, raport-evaluarerezultatele si concluziile evaluarii.

  Raportul de evaluare este un document care, prin modul de prezentare si terminologia sa, trebuie sa exprime o opinie clara, neechivoca si suficient de detaliata pentru a garanta ca informeaza corect despre toate aspectele-cheie si ca nu poate da nastere la neintelegeri asupra situatiei reale si asupra valorii estimate a proprietatii evaluate.

  Raportul de evaluare trebuie sa fie obiectiv si evaluatorul trebuie sa se asigure ca nu exista conflicte de interese, nu este influentat de presiuni din partea clientului sau a unei terte persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluarii.

  Evaluatorul are obligatia de a realiza un raport de evaluare transparent si coerent, pentru a evita inducerea in eroare sau confuzia beneficiarului. In analiza rezultatelor care se obtin se tine cont de urmatoarele principii: valoarea este subiectiva; valoarea este o predictie; evaluarea este comparatie, orientare pe piata.

  Criteriile pe baza carora se ajunge la estimarea valorii finale fundamentate si semnificative sunt: adecvarea, precizia, cantitatea de informatii. Opinia evaluatorului este perceptia acestuia referitor la cel mai probabil pret intr-o tranzactie obiectiva.

   

  Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

  a)nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

  b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

  c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

  d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

  e) analizarea riscurilor identificate;

  f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

  g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

  h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

  i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

  Grila de evaluaregrila-evaluare

  Grila de evaluare a riscului la securitatea fizica se completeaza pentru situatia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadreaza în domeniul riscului acceptabil.

  Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluatorul de risc la securitatea fizica.

  În categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite în procedura de evaluare.

  Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiza:

  a) criterii specifice obiectivului, prin care se evalueaza elemente de amplasare zonala si locala, cu o pondere de 25%;

  b) criterii de securitate, prin care se evalueaza masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o pondere de 65%;

  c) criterii functionale, prin care se evalueaza elementele privitoare la desfasurarea activitatii unitatii evaluate, cu o pondere de 10%;

  d) alte criterii, nenominalizate în grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.

  În situatia unitatii care desfasoara activitati diferite în aceeasi incinta sau în acelasi spatiu, în cadrul analizei de risc se completeaza grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

  Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, evaluarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se fac prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila de evaluare corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute în Instructiuni nr. 9 din 01.02.2013 ,anexele nr. 1-11 ,document publicat in Monitorul Oficial nr.164 din 27 martie 2013 Emitent : Ministerul Afacerilor Interne.

  In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei de evaluare generale prevazute in anexa nr. 12.

  Documentele necesare analizei de risc

  Documentele necesare analizei de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

  -copie dupa documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat;dosare

  - copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;

  - planul de paza in cazul obiectivelor preexistente (nu este necesar in cazul obiectivelor care nu au instituita paza cu personal uman conform art. 6 din Normele metodologicede aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);

  - proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie competent teritorial (doar in cazul obiectivelor preexistente);

  - certificat de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil;

  - certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);

  - contractul de prestari servicii incheiat cu societatea specializata de paza si protectie (daca este cazul)

  - contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);

  - contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate; (daca este cazul);

  - contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul)

  - polite de asigurare diverse.